Barnets inflytande i vårdnadstvister: en djupdykning i beslutsfattande och genomförande

Vårdnadstvister och frågan om delad vårdnad eller boende är en komplex situation som kan skapa utmaningar för både föräldrar och barn. En vanlig fråga som ofta dyker upp är: Har barnet rätt att bestämma var hen vill bo? I denna artikel ska vi utforska när barnets åsikt tas i beaktning och hur beslutsfattandet går till i praktiken.

En vanlig missuppfattning är att barn får välja sin boendesituation när de når tolv års ålder. Detta är dock inte helt korrekt enligt lagstiftningen. Vårdnadshavaren har ansvar för barnets bästa fram till dess att barnet fyller arton år. Även efter att barnet når myndighetsåldern fortsätter vårdnadshavaren att ha ett ansvar för barnets välmående. Tanken att barnet självständigt kan välja boendesituation vid tolv års ålder kan härstamma från situationer där ett barn inte tvingas flytta till den andra föräldern om barnet uttrycker en önskan att stanna hos den andra föräldern. Det är dock viktigt att förstå att det finns undantag från denna regel. Om den andra vårdnadshavaren, socialtjänsten eller polisen anser att det är till barnets bästa att inte stanna hos den valda föräldern, kan en ändring i boendesituationen trots allt äga rum.

Varför barnets vilja kan överskuggas

Ett barn är i en beroendeställning gentemot sina föräldrar och är oftast fysiskt och psykiskt underordnat dem. Det är värt att notera att även om ett barn uttrycker en önskan att enbart bo hos en av föräldrarna, betyder det inte nödvändigtvis att detta boende är det bästa för barnet. Ibland är inte alla föräldrar lämpliga vårdnadshavare av olika skäl. Ett barn kan säga att det föredrar en förälder av rädsla, skuld eller påverkan från den föräldern. Det finns fall där vuxna har avslöjat att de som barn utsattes för vanvård, misshandel eller övergrepp, men av olika anledningar tvingades att tiga eller ljuga om detta. Därför är det en skyldighet för den andra vårdnadshavaren och omgivningen att agera om de märker att barnet lider på grund av sitt val.

Om ett barn uttrycker önskan att bo helt eller till större delen hos en av föräldrarna, kan beslutet om detta fattas av föräldrarna om de är överens. Om enighet inte kan nås, kan föräldrarna inleda en dialog med socialtjänsten. Socialtjänsten har befogenhet att agera som medlare och ge råd baserat på sina observationer och samtal med både föräldrarna och barnet. Om föräldrarna fortfarande inte når en överenskommelse, kan ärendet gå vidare till rättegång där en domare tar beslut om boende och eventuell vårdnad.

Mer information samt tips för dig kan du hitta på webbsida: vårdnadstvist.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik